Oproep ‘Buiten Gewone Buurt’

september 20th, 20116:00 am @

0


Oproep ‘Buiten Gewone Buurt’

In heel het land worden initiatieven genomen om de sociale cohesie te verbeteren. Telkens weer stellen mensen en verenigingen hun creativiteit en hun engagement ten dienste van de buurt of het dorp. Een financieel ruggensteuntje geeft de initiatiefnemers een gevoel van erkenning voor wat ze doen én het kan hen aanmoedigen het project voor te zetten en misschien zelfs uit te breiden.

De Koning Boudewijnstichting lanceert de oproep ‘Buiten Gewone Buurt. Met deze oproep wil de Stichting projecten van bewoners ondersteunen die zich engageren voor hun buurt of dorp. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan initiatieven die nieuwe inwoners betrekken en aan bewoners die zich voor de eerste maal engageren voor hun buurt of dorp. De oproep richt zich in eerste instantie naar bewoners en hun organisaties. Projecten kunnen ingediend worden tot 26 september 2011. De geselecteerde projecten kunnen tot maximaal 5000 euro steun ontvangen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

* initiatieven gedragen door een informele groep buurt- of dorpsbewoners die zich voor de eerste keer samen voor hun buurt inzetten;
* activiteiten georganiseerd door bestaande buurtcomités om ‘nieuwe’ buurtbewoners te betrekken bij hun acties ten voordele van de buurt; hun project kan zich richten tot de hele buurt of eerder tot een specifieke groep: jongeren, ouderen, bewoners van een bepaalde straat of woonblok, vrouwen, allochtonen…;
* ontwikkeling van projecten die zich richten op specifieke en/of moeilijk bereikbare buurt- of dorpsbewoners.

Concreet gaat het om projecten die betrekking hebben op alle aspecten van het samenleven in een buurt:

* solidariteit tussen buurtbewoners (onderling hulpbetoon, uitwisseling van diensten…);
* uitwisselingen tussen bewoners (buurtkrant, video, website, vensteraffiches…);
* uitwisselingen tussen verschillende generaties;
* bescherming van de leefomgeving (groene hoekjes, kleine waardevolle natuurelementen zoals bv. een poel, met belangrijke educatieve functie,…;
* (her)aanleg van publieke ruimtes (speelterreinen, groene ruimtes, ontmoetingsruimtes, wegen…).

Doelpubliek

Projecten kunnen worden ingediend door:

* buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele (buurtcomité) of informele groep (feitelijke verenigingen,burengroep, vriendenkring, jongerenbeweging, …);
* organisaties of verenigingen die lokaal actief zijn: buurthuizen, jeugdcentra, cultuurcentra, sociaal-culturele verenigingen, scholen,… Hierbij is de actieve betrokkenheid van een ‘nieuwe’ groep bewoners wenselijk. Lokale, publieke instellingen (steden en gemeenten, ocmw’s, lokale sociale huisvestingsmaatschappijen, …) kunnen zelf geen project indienen. Zij kunnen wel “partner” zijn in een project.

Selectieciteria

De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury. Er wordt daarbij gekeken of:

* het project zich vooral richt op bewoners die tot nu toe de weg naar de plaatselijke buurt- of dorpsinitiatieven niet hebben gevonden. Niet éénmalige acties waarbij de ‘nieuwe’ buurt- en dorpsbewoners een actieve rol spelen krijgen voorrang.
* het ingediende project beantwoordt aan de behoeften van de buurt- of dorpsbewoners en verbetert de levenskwaliteit van de buurt of het dorp.

Met betrekking tot de locatie van het project: de Stichting wil extra kansen geven aan projecten die zich situeren in rurale regio’s en die dus de participatie van dorpsbewoners stimuleren. Op 30 december 2010 worden de geselecteerden bekend gemaakt.

Dossier

Je kan via de website van de Stichting het kandidaatdossier invullen.

Meer info over de oproep en de procedure vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Ben je op zoek naar ideeën?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van het dossier? Contacteer ons! Onze buurtcoaches staan klaar om je gratis verder te helpen. Je kan ons contacteren via opgewekTienen@opgewekTienen.be.

Foto: Dag van de Buren Gilainstraat, Roelof Pantjes